TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Liên hệ: 043 8691887; 0943 77 1959
http://www.tuyensinhketoan.neu.edu.vn
.............&..............
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ

 

A/ MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO, ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
I. Mục đích đào tạo
-  Cung cấp thông tin về luật, sắc thuế, phí, lệ phí hiện hành ở Việt Nam
-  Trang bị kiến thức nghiệp vụ thuế trong thực thi luật, sắc thuế, phí lệ phí ở các đơn vị
-  Cung cấp nghiệp vụ thực hành kế toán các loại thuế và phí lệ phí chủ yếu trên bao gồm:
+ Tính toán theo phương pháp qui định
+ Kê khai chứng từ kế toán qui định cho mỗi loại thuế, phí, lệ phí và nghiệp vụ cụ thể
+ Tài khoản và các phương pháp hạch toán (kê khai, nộp, hoàn, miễn, giảm và quyết toán)
+ Ghi sổ kế toán liên quan
+ Báo cáo quyết toán thuế, lệ phí theo cơ chế tự khai, tự nộp
II. Đối tượng đào tạo
   - Mọi đối tượng quản lý tài chính có nhu cầu kiến thức về lĩnh vực đào tạo
   - Các kế toán viên đã qua đào tạo về kế toán và qua thực tế hành nghề kế toán
* Mức học phí 1.000.000đ
* Khai giảng ngày:  ..............Một tuần học 3 buổi: Chiều T7 + cả ngày CN hoặc các buổi tối
B/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
I.   Giới thiệu các loại thuế, phí, lệ phí chủ yếu hiện hành
II. Kế toán các loại thuế và phí, lệ phí chủ yếu
1/  Kế toán thuế GTGT (theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp)
        - Kế toán thuế GTGT đầu vào
        - Kế toán thuế GTGT đầu ra
2/  Kế toán thuế TTĐB
        - Kế toán thuế TTĐB của hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước
        - Kế toán thuế TTĐB của hàng nhập khẩu
3/  Kế toán thuế xuất, nhập khẩu
        - Kế toán thuế xuất khẩu
        - Kế toán thuế nhập khẩu
4/  Kế toán thuế tài nguyên
5/  Kế toán thuế nhà đất, tiền thuê đất
6/  Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
7/  Kế toán thuế đối thuế thu nhập cá nhân
8/  Kế toán các loại lệ phí chủ yếu, Lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ...

Các thông tin khác
Thông tin tuyển sinh các lớp kế toán - khai giang ngày: 11,13,2 - 03 - 2015